ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา
ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกาผู้อำนวยการหลักสูตร
ปริญญาเอก (Ph.D.) Marketing University of London, UK.
ปริญญาโท (M.Sc.) E-Commerce University of London, UK.
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยากรในรุ่นที่ผ่านมา

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์
ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์
คุณน้ำฝน ภักดี
คุณน้ำฝน ภักดี
คุณธนเดช กุลปิติวัน
คุณธนเดช กุลปิติวัน
คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
คุณดลชัย บุญยะรัตเวช
คุณดลชัย บุญยะรัตเวช
คุณจักรพงษ์ คงมาลัย
คุณจักรพงษ์ คงมาลัย
คุณชัยประนิน วิสุทธิผล
คุณชัยประนิน วิสุทธิผล
คุณแดน ศรมณี
คุณแดน ศรมณี
คุณสัญชัย เตียวประเสริฐกุล
คุณสัญชัย เตียวประเสริฐกุล
คุณศิวัตร เชาวีย์วงษ์
คุณศิวัตร เชาวีย์วงษ์
คุณวิทวัส ชัยปาณี
คุณวิทวัส ชัยปาณี
คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ
คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ
คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร
คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร
คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
ดร.ตรรกะ เทศศิริ
ดร.ตรรกะ เทศศิริ